วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         ด้วยทางสำนักงบประมาณได้มีการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและคุณลักษณะของสิ่งของเพื่อให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ และงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางการดำเนินงานของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่อไป
ดังนั้น หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบการเขียนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามหลักการจำแนกงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงบประมาณ ที่มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไปค่ะ

(ที่มา หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไปต้ไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น