วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560       ในปีงบประมาณ 2561  โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี และมีรายการพัสดุที่อยู่ในข่ายตามกฎกระทรวงบังคับใช้ ที่ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดหา ตามรายการพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ในรายกรายการพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
*** วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล ให้หน่วยงานของรัฐซื้อวัสดุเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

*** วัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล  ให้หน่วยงานของรัฐซื้อวัสดุเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ E-GP


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

กรณี : การได้รับเงินบริจาคจากบุคคล/หน่วยงานภายนอก

       
             เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ  กรณีคณาจารย์และบุคลากร ม.แม่โจ้ - แพร่ฯ ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก  บริษัท ห้าง ร้าน หรือหน่วยงานภายนอก  ที่มีวัตถุประสงค์บริจาคเพื่อใช้ในกิจกรรมของสาขา หรือระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า  บริจาคเพื่อกิจกรรมโครงการใด....... ให้นำส่งเงินบริจาคที่งานคลังและพัสดุ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคก่อนนะคะ   แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้
               ***เน้นย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานนะคะ เพื่อความโปร่งใส ปลอดภัย ถูกต้อง ตรวจสอบได้ค่ะ
             ***หากสงสัยประเด็นใด โทรสอบถามได้ค่ะ เบอร์ภายใน 6051*** 

วัสดุที่กระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

วัสดุตามรายการข้างต้นนี้ เป็นรายการที่กระทรวงการลังไม่อนุญาตให้เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณคือวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560


วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 55 
บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
           มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
          1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
**(สอบราคา ,ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
          2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย (**เทียบได้กับวิธีพิเศษตามระเบียบเดิม) 
          3. วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง (**เทียบได้กับวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบเดิม)
       มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่ 
       (1กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก
                   (ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  >>แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
                   (พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด
                   (มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                   (เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
                   (เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
                   (เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
                   (เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้เช่นงานจ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกลเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
                   (กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
        (2กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
                   (ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
                   (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
                   (มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
                   (พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
                   (เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
                   (เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
                   (กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (1) (หรือ (2) (ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา 65 (4ก็ได้หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (2) (

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา 65 (4แล้วเมื่อหน่วยงานของรัฐจะทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (2) (ก่อน

                   ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือ มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

เริ่ม Start กับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560

          ปี 2560 เป็นปีของการพลิกโฉมรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         >>การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอน  และต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงานเลยค่ะ เพื่อให้เข้าใจในระบบ ระเบียบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด 


สรุป พรบ. (ฉบับย่อ) โดย คุณสุธิษา  จารุเมธาวิทย์  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง